UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA.

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (art. 23 ust. 1 UPP).

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną:

1) pacjentowi po złożeniu odpowiedniego wniosku, za okazaniem dowodu osobistego;
2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu;
3) osobie upoważnionej przez pacjenta – na podstawie złożonego przez pacjenta oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej. Takie oświadczenie może zawierać informacje o braku takiego upoważnienia.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

3. Upoważnienie musi mieć formę pisemną.

4. Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej bądź braku takiego upoważnienia dołącza się do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta tj. do jego historii choroby.

5. Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej, pacjent składa w izbie przyjęć niezwłocznie po udzieleniu mu świadczeń zdrowotnych.

6. W sytuacji gdy pacjent trafi do szpitala nieprzytomny lub bez logicznego kontaktu, składa oświadczenie niezwłocznie po odzyskaniu świadomości w oddziale, w którym będzie hospitalizowany. Dopuszcza się aby takie oświadczenie wyrażone było w formie ustnej. Jednakże uzyskana informacja musi być odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta przez lekarza prowadzącego.

7. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie:

1) do wglądu – w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie ZOZ w Łowiczu.

Ta forma udostępniania dokumentacji medycznej odbywa się pod nadzorem osoby upoważnionej do udostępniania dokumentacji medycznej:
a) lekarza kierującego oddziałem, lekarza prowadzącego, lekarza dyżurnego,
b) pielęgniarki / położnej koordynującej lub pielęgniarki / położnej,
c) sekretarki medycznej / rejestratorki medycznej,
d) pracownika Działu Metodyczno – Organizacyjnego;


2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji papierowej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych (dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej w Pracowni RTG i TK). Ta forma udostępniania dokumentacji medycznej realizowana jest wyłącznie przez osoby upoważnione przez ADO;

3) poprzez wydanie oryginałów za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

8. W celu otrzymania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, składa wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

9. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można pobrać w Dziale Metodyczno – Organizacyjnym, Pracowni RTG, TK, Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej lub ze strony internetowej ZOZ – www.zoz.pol.pl, zakładka „Dla Pacjenta”.

10. Wnioski wraz z ewentualnym upoważnieniem do odbioru dokumentacji medycznej można:

a) składać w Dziale Metodyczno – Organizacyjnym – pok. nr 3, Pracowni RTG, TK, Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej lub za pośrednictwem sekretariatu ZOZ, w dniach i godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1505, w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej od poniedziałku do piątku od 800 do 1535 lub
b) przesłać pocztą na adres ZOZ w Łowiczu.

11. Dział Metodyczno – Organizacyjny udostępnia dokumentację medyczną dotyczącą leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, izby przyjęć, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

12. Zakład Rehabilitacji Leczniczej udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie w zakresie rehabilitacji w ramach prowadzonej działalności.

13. Pracownia RTG i TK udostępnia dokumentację medyczna w ramach powadzonej działalności.

14. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni, licząc od dnia następującego po dacie złożenia / wpływu wniosku do ZOZ w Łowiczu.

15. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru.

16. Wyciąg z dokumentacji medycznej zbiorczej dotyczącej danych pacjenta, następuje wyłącznie w zakresie wpisów dotyczących jego stanu zdrowia.

17. Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych ZOZ Łowicz, o których mowa w punkcie 11, 12, 13.

18. Kompletnie wypełniony wniosek o wydanie dokumentacji medycznej podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze wniosków prowadzonym w agendzie medycznej, o której mowa w punkcie 10.

19. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na wniosku podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentację, wskazanej we wniosku oraz musi zawierać datę jej wydania.

20. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez wydanie oryginałów, należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji oraz wyegzekwować pisemne zobowiązanie o zwrocie oryginałów z określeniem daty kiedy ma to nastąpić.

21. Odbioru dokumentacji medycznej można dokonać: w Pracowni RTG i TK, w Dziale Metodyczno – Organizacyjnym w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1505 oraz w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1535.

22. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach, w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

23. Wydanie kopii dokumentacji medycznej lub odmowa jej wydania musi być odnotowana w rejestrze, który zawiera:
- datę wpływu wniosku,
- dane wnioskodawcy lub uprawnionego,
- datę wydania kopii,
- podpis wydającego.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORGANOM
I PODMIOTOM UPRAWNIONYM INNYM NIŻ WYMIENIONE WYŻEJ


1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (wojewodom, konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 06.11.2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
7) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
8) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
9) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
10) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w zakresie prowadzonego postępowania;
11) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
12) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
13) dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych złożonego przez organ lub uprawniony podmiot.

3. Pisemny wniosek organu lub uprawnionego podmiotu o wydanie kopii, wyciągów, odpisów lub oryginałów dokumentacji medycznej pacjenta, ewidencjonowany jest w książce korespondencji w sekretariacie ZOZ i podlega zaopiniowaniu przez administratora danych osobowych oraz administratora bezpieczeństwa informacji, w zakresie zgodności z zasadami prawnej ochrony danych osobowych.

4. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, przez upoważnionego pracownika Działu Metodyczno – Organizacyjnego, w terminie do 14 dni, licząc od dnia następującego po dacie złożenia / wpływu wniosku do ZOZ w Łowiczu chyba, że z pisma uprawnionego podmiotu wynika inny termin, którym ZOZ w Łowiczu jest związany.

5. Kopia dokumentacji medycznej wydawana organom lub podmiotom uprawnionym poświadczana jest za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione w Dziale Metodyczno – Organizacyjnym.

6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. W przypadku wydawania wyciągów, odpisów lub oryginału dokumentacji medycznej wraz z pismem przewodnim.

7. Wniosek / pismo o wydanie dokumentacji medycznej ewidencjonuje się w rejestrze wniosków prowadzonym w Dziale Metodyczno – Organizacyjnym.

8. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji medycznej należy sporządzić i pozostawić jej kopię.

9. Wydanie oryginałów dokumentacji medycznej następuje na podstawie pisma lub wniosku o udostępnienie oryginałów dokumentacji na zewnątrz, za potwierdzeniem odbioru przez osobę upoważnioną przez przedstawiciela podmiotu, z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i planowanym terminie zwrotu.

10. Wydanie oryginałów dokumentacji musi być odnotowane w rejestrze, który zawiera:

- datę wpływu wniosku,
- dane uprawnionego podmiotu,
- dane osoby, która odebrała oryginały dokumentów medycznych,
- datę wydania dokumentacji i datę zwrotu dokumentacji,
- podpis wydającego.

11. Uprawniony pracownik Działu Metodyczno – Organizacyjnego dokonuje okresowej analizy terminu zwrotu dokumentacji medycznej. W przypadku ich przedawnienia, monituje o jej zwrot.

ODPŁATNOŚĆ

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii ZOZ w Łowiczu pobiera opłatę wg cennika, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Opłaty nie pobiera się:
a) od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
b) w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

3. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszana, co trzy miesiące przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Opłatę za wydanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej pacjenta, przyjmują pracownicy Działu Metodyczno – Organizacyjnego, Pracowni RTG, TK, USG, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, upoważnieni do udostępniania powyższej dokumentacji.

5. Za wniesienie opłaty, pacjent otrzymuję paragon.

6. Wniesienie opłaty odnotowywane jest w „Dowodzie uiszczenia opłaty za wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej”. Wyliczenia należnej opłaty dokonuje pracownik komórki organizacyjnej udostępniającej dokumentację medyczną.

7. W przypadku wysyłania przez Szpital wyciągów, odpisów lub kopii organom i podmiotom uprawnionym, ZOZ w Łowiczu pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej według cennika, a także dodatkowo opłatę pocztowo – kancelaryjną w wysokości równowartości opłaty pocztowej za list polecony bądź za list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8. Za należności, o których mowa w punkcie 6, pracownik Działu Administracyjno – Technicznego wystawia fakturę w oparciu o sporządzoną przez upoważnionego pracownika Działu Metodyczno – Organizacyjnego specyfikację udostępnienia żądanej dokumentacji medycznej.

9. Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej - oświadczenie do pobrania

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - wniosek do pobrania

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry